Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku prosi o wypełnienie n/w tabeli w zakresie realizacji dotacji z budżetu państwa (w rozbiciu na poszczególne kategorie w jakich jednostka wnioskowała o dotację) zgodnie z przyznanymi kwotami dotacji na rok 2019. Dane zawarte w tabelach posłużą do wypełnienia wniosków w systemie informatycznym obsługi dofinansowań. Po akceptacji wypełnionych przez KM PSP wniosków przez KW PSP i KG PSP zostaną one wydrukowane i przekazane do podpisu jednostką OSP. Ze względu na określony przez KW PSP termin wprowadzenia wniosków do systemu informatycznego tabele należy wysłać drogą elektroniczną (skan + wersja edytowalna) na adresy e-mail a.bronka@strazpozarnaplock.pl lub logistyka@strazpozarnaplock.pl lub faxem na nr 24 3667837 lub 24 3667850 do dnia 10.06.2019 godz.12.00. Wypełnione tabele winny być podpisane przez osoby upoważnione w OSP. W przypadku gdy do realizacji zadania przewidywane są środki z gminy należy ten fakt potwierdzić stosownym podpisem osoby upoważnionej z ramienia gminy. W przypadku remontu strażnic należy zamieścić pod tabelą zwięzły opis zadania (co zostanie wyremontowane w części „bojowej” strażnicy). Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest posiadanie przez jednostkę OSP własnego rachunku bankowego oraz aktualnego KRS.

NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZESUWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI KATEGORIAMI W KTÓRYCH PRZYDZIELONO DOTACJĘ.

Tabela wydatki bieżące MSWiA

Zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek spoza KSRG na 2019 rok