Archive for 2 października 2019

img_20191001_153631

Ćwiczenia z zakresu organizacji zaopatrzenia wodnego

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zorganizowała w dniu 1 października 2019 roku na terenie powiatu płockiego w miejscowości Popłacin gm. Nowy Duninów, niezapowiedziane ćwiczenia z zakresu organizacji zaopatrzenia wodnego. Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo—gaśniczego z terenu woj. mazowieckiego do działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wymagających organizacji zaopatrzenia wodnego, z uwzględnieniem wariantów rozwinięć zawartych w propozycji „Standardu postępowania w zakresie budowy układów pompowo—węžowych zaopatrzenia wodnego w oparciu o możliwości taktyczno-techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej coo ksrg”, w tym:

 • organizacja punktu czerpania wody;
 • budowa zaopatrzenia wodnego w celu osiągnięcia określonego efektu, przy użyciu sił i środków PSP i innych podmiotów ratowniczych;
 • sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania pododdziałów ksrg;
 • sprawdzenie gotowości operacyjnej pododdziałów ksrg biorących udział w ćwiczeniach;
 • sprawdzenie operacyjnego zabezpieczenia obszarów chronionych przez stanowiska kierowania.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń prowadził Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Artur Gonera wraz z zespołem z KW PSP w Warszawie. Założenia przedstawił kierownik ćwiczeń bryg. Jacek Gaczkowski z KW PSP w Warszawie, które obejmowały rozwinięcie zaopatrzenia wodnego na dystansie 3000 metrów w dwóch wariantach: bezpośrednie dostarczenie wody i przy wykorzystaniu metody przepompowywania. Zgodnie z dyspozycją w ćwiczeniach brały udział wydzielone siły i środki z terenu woj. mazowieckiego z Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej z: Płocka, m. st. Warszawy, Ciechanowa, Ostrołęki, Gostynina, Mławy Płońska, Sierpca, Sochaczewa, Żuromina i Żyrardowa, którymi kierował Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku bryg. Jacek Starczewski.

Ćwiczenia oceniali wyznaczeni rozjemcy z KW PSP w Warszawie, KP PSP w Gostyninie i KP PSP w Sierpcu.

 

 

Opracował: mł. bryg. Artur Czachowski

Zdjęcia: st. kpt. Edward Mysera

 

img_20190930_112447

Terminal Gazu Płynnego w Płocku ul. Długa 1 ćwiczenia manewrowe

30 września 2019 roku, zgodnie z planem ćwiczeń Mazowieckiej Brygady Odwodowej na rok 2019 rok, odbyły się na terenie Zakładu Dużego Ryzyka Powstania Poważnej Awarii Przemysłowej ORLEN PALIWA sp. z o.o. – Terminal Gazu Płynnego w Płocku ul. Długa 1 ćwiczenia manewrowe. Głównym założeniem do ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych przewidzianych dla Reprezentatywnego Zdarzenia Awaryjnego, tj. pęknięcie rurociągu przesyłowego z gazem propan butan w fazie ciekłej, które realizowały wyznaczone siły i środki:

 • SGRChem-Eko „Płock 6” COO z JRG nr 1 Płock, oraz zastępy z JRG nr 2, JRG nr 3 i KM PSP w Płocku
 • wydzielone siły Kompanii Gaśniczej “Narew” COO z: KP PSP Pruszków, KP PSP Ostrów Mazowiecka, KP PSP Sochaczew, KP PSP Gostynin, KP PSP Pułtusk, KP PSP Sierpc, KP PSP Warszawa Zachód, KP PSP Wołomin, KP PSP Żuromin.
 • wydzielone siły ZSP PKN Orlen S.A.

Ćwiczenia prowadzone były pod nadzorem Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Artura Gonery. Uczestniczyły w nich również służby i instytucje współdziałające: przedstawiciele ZSP PKN Orlen S.A., kierownictwo Zakładu ORLEN PALIWA sp. z o.o., Policja, Straż Miejska, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Podczas ćwiczeń zrealizowano m.in. następujące cele:

 • rozpoznanie operacyjne obiektu przemysłowego zaliczonego do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

   • sprawdzenie funkcjonowania w zakładzie Zewnętrznego Planu Operacyjno Ratowniczego oraz jego przydatności podczas rzeczywistych działań ratowniczo – gaśniczych;

   • prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej oraz realizacja zadań z zakresu ratownictwa chemicznego na terenie zakładu przy użyciu sił i środków PSPi ZSP z terenu województwa mazowieckiego;

   • doskonalenie dowodzenia na poziomie taktycznym podczas dużych akcji ratowniczo-gaśniczych;

   • sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników i sprawdzenie gotowości operacyjno-technicznej sił i środków wchodzących w skład Mazowieckiej Brygady Odwodowej, funkcjonującej w ramach ksrg;

   • sprawdzenie współdziałania pracowników zakładu z podmiotami ratowniczymi przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych;

   • sprawdzenie przygotowania służb dyżurnych SK KM do organizacji kierowania działaniami w zakresie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych;

   • sprawdzenie elementów powiatowego planu ratowniczego;

   • sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności.

Podsumowania ćwiczeń dokonali: Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Artur Gonera, Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa w Orlen Paliwa Bożena Osmańska i KDR Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku bryg. Jacek Starczewski.

Ćwiczenia oceniali wyznaczeni rozjemcy z KP PSP w Sochaczewie i KP PSP w Sierpcu..

Opracował: mł. bryg. Artur Czachowski

Zdjęcia: st. kpt. Edward Mysera

 

strona do góry