Rakowski

Rakowski

(0 comments, 93 posts)

This user hasn't shared any profile information

Jabber/GTalk: admin psp

Posts by Rakowski

Propozycje działań w zakresie wydatkowania środków dot. wzoru WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI – WYDATKI BIEŻĄCE NA „DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH”

Propozycje działań w zakresie wydatkowania środków

dot. wzoru WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI – WYDATKI BIEŻĄCE

NA „DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH”

Lp.

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

Przykłady działań

I. Organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych Zakupy rzeczowe:

 • elementy torów/przeszkód do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych zgodnie z regulaminem np.: węże, oznaczenia funkcyjnych i toru, hydronetki itp.,
 • ubrania startowe/sportowe dla członków drużyn startujących

w zawodach (w tym: hełmy, obuwie itp.),

 • sprzęt sportowy do ćwiczeń fizycznych np.: ławeczka, drążek stacjonarny, bieżnia, rowerek itp.

 

Przedsięwzięcia:

 • szkolenia z zakresu przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych,
 • szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych,
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane przez dłuższy okres czasu przygotowujące druhów do sprawnego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych np.: koszt zatrudnienia trenera, wynajmu sali sportowej.

 

Inne:

 • koszty organizacji i udziału w zawodach np.: wyżywienie uczestników, transport do i z miejsca rozgrywania zawodów, nocleg podczas zawodów, ubezpieczenie zawodów, koszty imprez związanych z uroczystym otwarciem i zamknięciem zawodów,
 • koszty wynajmu obiektu sportowego oraz obiektów towarzyszących np.: zaplecze logistyczne, sanitariaty itp.,
 • koszty związane z sędziowaniem zawodów np. zakwaterowanie

i wyżywienie komisji sędziowskiej,

 • zakup nagród regulaminowych tj.: dyplomy, puchary, medale,
 • koszty prowadzenia akcji informacyjnej np.: plakaty, ulotki, gadżety z zakresu kultury fizycznej i sportu,
 • koszty organizacji i zakupu niezbędnego sprzętu i materiałów do organizacji pokazów – elementów sportu pożarniczego w trakcie zawodów,
 • koszty remontu i odnowienia posiadanego sprzętu używanego do przeprowadzania zawodów np.: motopomp, równoważni itp.,
 • koszty organizacji obozów/zgrupowań sportowych,
 • zakup karnetów na basen, salę gimnastyczną lub siłownię dla członków ochotniczych straży pożarnych,
 • koszty wyjazdu na krajowe i międzynarodowe zawody sportowe

i sportowo-pożarnicze,

 • koszt remontu istniejących obiektów sportowych ochotniczych straży pożarnych,
 • koszt remontu jednostek ochotniczych straży pożarnych w zakresie poprawy bazy lokalowej.

 

II. Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej Zakupy rzeczowe:

 • instrumenty muzyczne, pulpity i nuty dla orkiestr ochotniczych straży pożarnych,
 • umundurowanie wyjściowe, ubrania/stroje jednolite dla członków ochotniczych straży pożarnych,
 • symbole narodowe i patriotyczne np.: godła, flagi itp.,
 • materiały edukacyjne np.: plansze, prezentacje, książki, filmy itp.,
 • sprzęt wykorzystywany do szkoleń np.: laptop, rzutnik multimedialny, drukarka, monitor do wyświetlania filmów instruktarzowych, sprzęt nagłośnieniowy itp.,
 • wyposażenie stoiska umożliwiającego przeprowadzenie prezentacji podczas imprez np.: namiot, baner, elementy wystawowe tj.: czujka tlenku węgla/czadu, gaśnica, zbijak do szyb, fantom treningowy itp.

 

Przedsięwzięcia:

 • szkolenia dla dzieci i młodzieży w zakresie przygotowania do startu w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej,
 • próby orkiestr np.: koszt zatrudnienia kapelmistrza, wynajmu sali do ćwiczeń,
 • działania prewencji społecznej organizowane przez ochotniczą straż pożarną dla mieszkańców realizowane podczas np. festynów, pikników itp.

 

Inne:

 • koszty organizacji i udziału w przedsięwzięciach oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • dofinansowanie wyjazdów orkiestr ochotniczych straży pożarnych

i zespołów artystycznych ochotniczych straży pożarnych,

 • koszty odnowienia sprzętu (w tym sztandarów, umundurowania oraz pojazdów pożarniczych) mających szczególne znaczenie historyczne,
 • dofinansowanie utrzymania świetlic ochotniczych straży pożarnych
 • koszty organizacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej np.: nagrody, upominki, poczęstunek itp.,
 • koszt akcji informacyjnych prowadzonych przez ochotnicze straże pożarne w placówkach oświatowych – opracowanie materiałów promocyjnych np.: ulotki, animacje, prezentacje oraz inne związane z ochroną przeciwpożarową, w tym również przygotowanie materiałów edukacyjnych np.: kolorowanek, komiksów, ulotek, plakatów, naklejek, plansz, elementów odblaskowych, opasek, smyczy itp. propagujących ochronę ppoż.,
 • zakup pucharów, dyplomów, statuetek i gadżetów za udział

w konkursach i innych przedsięwzięciach z zakresu prewencji społecznej.

 

III. Upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej Zakupy rzeczowe:

 • ubrania wyjściowe, umundurowanie dla członków ochotniczych straży pożarnych i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
 • materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych np.: czujka dymu/tlenku węgla, gaśnica, tablice poglądowe, torby PSP R1,
 • zakup sprzętu multimedialnego np.: komputer, rzutnik multimedialny, ekran itp. na potrzeby organizowania szkoleń

z zakresu wymagań ochrony ppoż.,

Przedsięwzięcia:

 • działania prewencji społecznej organizowane przez ochotniczą straż pożarną dla społeczności lokalnych np.: piknik, festyn itp.,
 • organizacja zajęć edukacyjno-prewencyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży, szkół i przedszkoli oraz innych grup społecznych np. seniorów, rolników, osób

z niepełnosprawnościami itp.

 

Inne:

 • przygotowanie materiałów edukacyjnych np.: druk ulotek, plakatów, plansz, banerów, naklejek itp.,
 • zakupy materiałów edukacyjnych w formie upominków, broszur, ulotek itp. skierowanych do określonej grupy społecznej np.: rolników w zakresie bezpieczeństwa podczas wykonywania prac polowych, przedsiębiorców w zakresie obowiązków ciążących

w zakresie ochrony ppoż., mieszkańców w zakresie czasookresów kontroli urządzeń ogrzewczych, przewodów spalinowych

i kominowych itp.,

 • organizacja wspólnych uroczystości i imprez kulturalnych z kołami gospodyń wiejskich, organizacjami wyznaniowymi, szkołami

i przedszkolami,

 • zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonujących na terenie jednostek ochotniczych straży pożarnych zaplecza socjalnego,
 • współpraca z miejscowymi muzeami – wspólna organizacja wystaw historycznych i patriotycznych dla lokalnejspołeczności.

 

IV. Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia Zakupy rzeczowe:

 • fantomy szkoleniowe,
 • plansze poglądowe, filmy szkoleniowe, prezentacje, książki itp. służące propagowaniu wiedzy podczas szkoleń,
 • zestawy do pozoracji ran,
 • sprzęt do wyposażenia torby medycznej PSP R1/R2, zakup

i wymiana środków opatrunkowych będących na wyposażeniu toreb medycznych np.: hydrożele, zestawy opatrunkowe, sprzęt do tlenoterapii itp. – doposażenie,

 • sprzęt i środki pozoracyjne do szkoleń i ćwiczeń z zakresu ratownictwa medycznego,
 • sprzęt logistyczny np.: namioty, łóżka, nagrzewnice itp. wykorzystywany podczas udzielania pomocy poszkodowanym

w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

 • defibrylator na wyposażenie strażnicy ochotniczej straży pożarnej,
 • defibrylator szkoleniowy,
 • zestaw do triasu.

 

Przedsięwzięcia:

 • szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, mające na celu uzyskanie wiedzy, umiejętności praktycznych i uprawnień ratownika,
 • szkolenia przypominające i utrwalające wiedzę w zakresie kpp dla osób posiadających uprawnienia,
 • egzaminy potwierdzające wiedzę i umiejętności w zakresie kpp,
 • organizacja ćwiczeń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • szkolenia i warsztaty w zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich członków ochotniczych straży pożarnych,
 • propagowanie zasad postępowania na wypadek wystąpienia nagłego zagrożenia związanego z wystąpieniem klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń np.: transport, dystrybucja leków

i wyżywienia, dostarczanie wody pitnej, czasowe zapewnienie energii,

 • szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności.

 

Inne:

 • koszty organizacji i udziału w ćwiczeniach,
 • prowadzenie akcji informacyjnej na podległym terenie np.: plakaty, ulotki,
 • zakup dostępu do platformy szkoleniowej w zakresie kpp np. abonament roczny itp.,
 • zakup nagród w konkursach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

1. Dodatkowo należy napisać kilka zdań „uzasadnienie celowości zakupu” w pkt. II krótki opis przedsięwzięcia”

Np Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do szkoleń i nauki osób przy udzielaniu pomocy poszkodowanym. Szkolenia będą prowadzone przez druhów OSP …… W jednostce jest ….. druhów przeszkolonych w zakresie KPP.

2. Dodatkowo wymagane jest dodatkowe oświadczenie o numerze konta OSP lub potwierdzenie nr konta z banku prowadzącego konto OSP.

Propozycje działań w wersji *.doc

AFISZ TDP AMATORÓW

Mistrzostwa Polski Straży Pożarnej w ramach Tour De Pologne Amatorów 2019

 

 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyjął zaproszenie do udziału w komitecie honorowym wyścigu kolarskiego 76. Tour de Pologne UCI World Tour.

W regulaminie Tour De Pologne Amatorów 2019 znalazły się zapisy dotyczące klasyfikacji pn. Mistrzostwa Polski Straży Pożarnej.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podjął decyzję o ufundowaniu pucharu dla zwycięskiego zawodnika.

skokochrony

Materiał dydaktyczny dotyczący mechanizmu działania skokochronu w momencie upadku osoby ratowanej

dotacje OSP1

Dane do wprowadzenia wniosków o przydział dotacji dla jednostek spoza KSRG – dotacja MSWiA

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku prosi o wypełnienie n/w tabeli w zakresie realizacji dotacji z budżetu państwa (w rozbiciu na poszczególne kategorie w jakich jednostka wnioskowała o dotację) zgodnie z przyznanymi kwotami dotacji na rok 2019. Dane zawarte w tabelach posłużą do wypełnienia wniosków w systemie informatycznym obsługi dofinansowań. Po akceptacji wypełnionych przez KM PSP wniosków przez KW PSP i KG PSP zostaną one wydrukowane i przekazane do podpisu jednostką OSP. Ze względu na określony przez KW PSP termin wprowadzenia wniosków do systemu informatycznego tabele należy wysłać drogą elektroniczną (skan + wersja edytowalna) na adresy e-mail a.bronka@strazpozarnaplock.pl lub logistyka@strazpozarnaplock.pl lub faxem na nr 24 3667837 lub 24 3667850 do dnia 10.06.2019 godz.12.00. Wypełnione tabele winny być podpisane przez osoby upoważnione w OSP. W przypadku gdy do realizacji zadania przewidywane są środki z gminy należy ten fakt potwierdzić stosownym podpisem osoby upoważnionej z ramienia gminy. W przypadku remontu strażnic należy zamieścić pod tabelą zwięzły opis zadania (co zostanie wyremontowane w części „bojowej” strażnicy). Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest posiadanie przez jednostkę OSP własnego rachunku bankowego oraz aktualnego KRS.

NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZESUWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI KATEGORIAMI W KTÓRYCH PRZYDZIELONO DOTACJĘ.

Tabela wydatki bieżące MSWiA

Zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek spoza KSRG na 2019 rok

 
dotacje OSP1

Dane do wprowadzenia wniosków o przydział dotacji dla jednostek KSRG

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku prosi o wypełnienie n/w tabel w zakresie realizacji dotacji z budżetu państwa (w rozbiciu na poszczególne kategorie w jakich jednostka wnioskowała o dotację) zgodnie z przyznanymi kwotami dotacji na rok 2019. Dane zawarte w tabelach posłużą do wypełnienia wniosków w systemie informatycznym obsługi dofinansowań. Po akceptacji wypełnionych przez KM PSP wniosków przez KW PSP i KG PSP zostaną one wydrukowane i przekazane do podpisu jednostką OSP. Ze względu na określony przez KW PSP termin wprowadzenia wniosków do systemu informatycznego tabele należy wysłać drogą elektroniczną (skan + wersja edytowalna) na adresy e-mail a.bronka@strazpozarnaplock.pl lub logistyka@strazpozarnaplock.pl lub faxem na nr 24 3667837 lub 24 3667850 do dnia 4.06.2019 godz.12.00.

Wypełnione tabele winny być podpisane przez osoby upoważnione w OSP

W przypadku gdy do realizacji zadania przewidywane są środki z gminy należy ten fakt potwierdzić stosownym podpisem osoby upoważnionej z ramienia gminy.

W przypadku remontu strażnic należy zamieścić pod tabelą zwięzły opis zadania (co zostanie wyremontowane w części „bojowej” strażnicy).

NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZESUWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI KATEGORIAMI W KTÓRYCH PRZYDZIELONO DOTACJĘ

Tabela wydatki bieżące

Tabela wydatki inwestycyjne

Zatwierdzony zakres przedmiotowy dotacji dla KSRG

p1010092

Dzień Strażaka 2019 – KM PSP Płock

Dzień Strażaka w Płocku

W dniu 17 maja 2019 roku na terenie jednostki ratowniczo- gaśniczej nr 2 w Płocku odbyły się obchody „Dnia Strażaka”. W uroczystości oprócz strażaków udział wzięli pracownicy cywilnych Komendy Miejskiej PSP w Płocku. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą odprawioną w kościele św. Bartłomieja w Płocku. Swoją obecnością zaszczycił nas Zastępca Mazowiecki Komendant Wojewódzki st. bryg. Mirosław Jasztal, władze samorządowe Miasta Płocka i Powiatu Płockiego, przedstawiciele fundacji „ORLEN – DAR SERCA”. Nie zabrakło również przedstawicieli służb, inspekcji i urzędów współdziałających. Podczas strażackiego święta 21 strażaków zostało wyróżnionych medalami, 41 strażaków otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe. W trakcie uroczystości miało miejsce uroczyste przekazanie Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku: podnośnika SHD-23 na podwoziu MAN TGM15.290 przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, samochodu operacyjnego przystosowanego do działań pomocniczych przy ratownictwie drogowym przez fundację „ORLEN – DAR SERCA”, hydraulicznego zestawu sprzętu ratowniczego przekazany przez Urząd Miasta Płocka, fantomu dziecka oraz toreb R1 przekazane przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Nowo otrzymany sprzęt prezentowany podczas uroczystości poświęcili: ks. Kanonik dr Andrzej Zakrzewski – Kapelan Diecezjalny Strażaków. Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień podczas, których do strażaków skierowano słowa podziękowania za dotychczasową służbę i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym.Obchody „Dnia Strażaka” w Płocku uświetniła swoim występem Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej. Ponadto w uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Płocku, Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN S.A., Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gabinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzepowie oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

 

Opracowanie: st. kpt. Edward Mysera – KM PSP Płock

Zdjęcia: mł. bryg. Paweł Ziółkowski – KM PSP Płock

 

dotacje OSP1

Wstępne wnioski na dotacje dla jednostek spoza KSRG

Całość materiału tutaj

wozniki20191

Przekazanie nowego samochodu gaśniczego GBA w Woźnikach

W piątek, 3 maja 2019 roku, w Woźnikach gmina Radzanowo, powiat płocki odbyła się uroczystość przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290 na rzecz miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość przekazania samochodu pożarniczego dla OSP Woźniki poprzedziła msza święta w kościele pw. św. Michała Archanioła, którą odprawił Proboszcz ks. Krzysztof Jędrzejewski. Następnie na placu przy remizie OSP Woźniki odbył się apel z okazji Gminnych obchodów Dnia Strażaka 2019 i przekazania nowego samochodu dla OSP Woźniki.Zaproszonych gości przywitał Prezes OSP Woźniki druh Hubert Pietrasiak. Po wręczeniu odznaczeń i medali nastąpił najważniejszy punkt programu. Po odczytaniu aktu przekazania pojazdu wręczono kluczyki do nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przekazania na ręce Prezesa i Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach dokonali wspólnie Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wójt gminy Radzanowo.

W uroczystości udział wzięli:

 • bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

 • st. bryg. Grzegorz Padzik – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku

 • Pan Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego

 • Pan Sylwester Ziemkiewicz – Wójt Gminy Radzanowo

 • Ks. Krzysztof Jędrzejewski – Proboszcz Parafii pw. św. Michała Archanioła
  w Woźnikach

 • dh Marek Ciećwierz – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Płocku

 • dh Krzysztof Bijata – Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Radzanowie.

Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290dokonano ze środków finansowych: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Gminy Radzanowo i wkładu własnego OSP Woźniki.

Opracował:

st. kpt. Edward Mysera

20190502_080724a

Uroczyste podniesienie flagi państwowej w Komendzie Miejskiej PSP w Płocku 2019

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja 2019 w Komendzie Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Płocku oraz w podległych Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych odbył się uroczysty apel, podczas którego odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej.

Zieliński

Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

Rakowski's RSS Feed
strona do góry